Privatretlige forhold behandles som hovedregel af domstolene, men hegnsspørgsmål mellem to ejendomme henhører under Hegnsloven og behandles af det kommunalt udpegede Hegnsyn. På baggrund af en skriftlig begæring fra en af parterne kan Hegnsynet træffe afgørelser eller formidle forlig i tvister om fælles hegn i skel, egne hegn langs skel og hvor grene fra naboens træer og buske vokser ind over hegnet og er til gene.
Til gengæld omfatter Hegnsloven ikke enkeltstående træer, som ikke udgør et hegn.
Tvister herom henvises til domstolene.

Begæring om hegnsyn skal fremsendes til Hegnsynet i den kommune, hvor din ejendom er beliggende.

Parternes navne, adresser og matrikelbetegnelser oplyses for såvel ejeren af naboejendommen som for dig selv. Hvis der er tale om lejere af ejendommene, skal oplysninger om disse ligeledes anføres.

Påstand:
I dette felt skal du kort give en beskrivelse af de forhold, som du ønsker Hegnsynet skal bedømme, samt hvad du i sammenhængen er uenig med din nabo om.

Endelig skal du klart angive, hvilket resultat du ønsker at opnå med Hegnsynets hjælp.

Supplerende oplysninger:
Det er op til parterne i en hegnsynssag at påpege, og om muligt fremlægge dokumentation for, at der gælder særlige bestemmelser om hegnsforholdene på parternes ejendomme. Det være sig regler i særlovgivningen, fredningskendelser, lokalplaner, servitutter m.v.

Dokumentationen, og evt. kort eller skitser om forholdene, må meget gerne vedlægges denne begæring. Du kan se evt. tinglyste servitutter i den offentlige Tingbog på www.tinglysning.dk, ligesom du kan indhente oplysninger hos din kommune.

Du må også gerne under dette punkt oplyse, om der er tydelige skelpæle mellem ejendommene.

Såfremt der ikke er plads til alle oplysninger på denne begæring, er du velkommen til at vedlægge supplerende sider.

Begæringen med evt. bilag sendes med dato og underskrift til Formanden for Hegnsynet, eller Hegnsynssekretæren, i din kommune.

© Foreningen af Hegnsyn i Danmark